Regulamin i warunki korzystania z portalu

Regulamin i warunki korzystania z portalu

Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z zasobów serwisu www.OKazik.pl

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie serwis www.OKazik.pl jest firma Buy Together Polska Sp. z o.o. zarejestrowana w Poznaniu przy ulicy Na Miasteczku 12/8 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 000243809 Regon: 300176988

 

Strona Okazik.pl w wersji BETA testowej
Uprzedzamy, że jest możliwość, oraz istnieje ryzyko, że do czasu zakończenia prac modyfikacyjnych związanych ze zmianą systemu, mogą występować błędy będące w chwili obecnej w trakcie sprawdzania i wykluczania ich z nowego systemu.
Za powstałe błędy oraz niedogodności najmocniej przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Partner

Prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

Firma Buy Together Polska Sp. z o.o. świadczy usługi reklamowe (wystawienie ofert w serwisie www.OKazik.pl) względem Partnera i nie jest właścicielem obiektów turystycznych oraz produktów prezentowanych w serwisie OKazik.pl. Za sprzedaż produktów / realizację usług odpowiedzialny jest jedynie Partner i to on ma obowiązek wystawiania faktur oraz dowodów zakupu dla Użytkownika Serwisu.

 

Oferta serwisu

Na stronie www.OKazik.pl oferowane są kupony rabatowe na produkty lub usługi innych firm.

Buy Together Polska dokłada wszelkich starań, aby informacje na temat przedstawionych ofert w pełni oddawały ich charakter, wartość oraz jakość. Po stronie dostawców usług, świadczących je na rzecz nabywców kuponów, spoczywa wyłączna odpowiedzialność za ich należyte wykonanie oraz za to, by świadczenie odpowiadało zamieszczonemu na stronie www.OKazik.pl opisowi. Buy Together Polska gwarantuje jedynie prawo do skorzystania z usługi czy nabycia towaru których dotyczy nabyty w serwisie www.OKazik.pl kupon.

Buy Together Polska w ramach ofert wystawianych na serwisie www.OKazik.pl nie działa jako pośrednik turystyczny ani agent turystyczny, w rozumieniu art. 3 ust. 6 i 7 ustawy z dnia z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i wyłącznie umożliwia oferowanie w  serwisie niniejszej usługi organizatorowi turystyki.

 

Warunki uczestnictwa

Użytkownik serwisu www.OKazik.pl potwierdza, podczas rejestracji bądź podczas składania zamówienia bez rejestracji, zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przyjmuje jego zapisy jako podstawę do korzystania z serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

W każdym momencie istnieje możliwość ponownego zapoznania się z treścią regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.okazik.pl/page/legal

Użytkownikami serwisu www.OKazik.pl mogą być osoby fizyczne, zdolne do zawierania wiążących umów kupna w świetle obowiązującego prawa, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania i dokonały rejestracji.
 

Rejestracja

Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna dla każdego Użytkownika.

Rejestracja wiąże się z utworzeniem Konta Użytkownika, które zostaje przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym.

W przypadku, jeśli dane podane przy tworzeniu konta mogły przejść w posiadanie osób trzecich użytkownik, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Buy Together Polska poprzez wysłanie wiadomości na adres produkty@okazik.pl

 

Zakup i zawarcie umowy

Użytkownik po zapoznaniu się z ofertą przedstawioną na stronie www.okazik.pl wybiera opcję „kup teraz”. Poprzez dokonanie płatności składa nieodwołalną deklarację zakupu oferowanego Kuponu. Złożenie oferty kupna (umieszczenie w koszyku) nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, na tym etapie użytkownik ma prawo odstąpić od zakupu. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania płatności w wybranym przez siebie, a oferowanym przez www.okazik.pl. systemie płatności. W przypadku nie opłacenia oferty umieszczonej w koszyku, nie następuje zawarcie umowy, a zamówienie nie zostaje zrealizowane.

Gdy sprzedaż dochodzi do skutku, użytkownik jest o tym powiadamiany drogą mailową i na jego koncie pojawia się kupon z jednorazowym kodem upoważniający do skorzystania z oferowanej w danej akcji usługi czy zakupu produktu. Czas wykorzystania zakupionych Kuponów jest ściśle określony. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania Kuponu w czasie podanym podczas przedstawienia oferty. Po upływie określonego czasu Kupon traci ważność, a Użytkownikowi nie przysługuje w tym przypadku żadna forma jego reklamacji, jak również zwrot poniesionych przez niego kosztów zakupu Kuponu.

W przypadku, kiedy nie może dojść do realizacji płatności ze względu na brak wystarczających środków na koncie, błędny numer karty kredytowej czy nieistniejący numer rachunku bankowego, nie dochodzi do zawarcia umowy. Kupony zakupione w serwisie nie mogą podlegać odsprzedaży innym osobom.

 

Odstąpienie od umowy – rezygnacja z towaru

W ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru użytkownikom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – rezygnacji z otrzymanego produktu.

Zapytanie dotyczące chęci odstąpienia od umowy (rezygnacji z otrzymanego towaru) należy przesłać drogą mailową na adres e-mail: produkty@okazik.pl, a także dołączyć je do odsyłanego towaru. Towar należy niezwłocznie odesłać do sprzedawcy na wskazany przez nas adres (w ciągu maksymalnie 14 dni od daty odstąpienia). Wynika to z tego, iż portal okazik.pl jest portalem reklamowym, prezentującym tylko towary oferowane przez sprzedawców. Dlatego do każdego towaru może zostać przypisany inny adres magazynu, na który trzeba odesłać towar.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym, nienoszącym oznak użytkowania. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty odesłania towaru do sprzedawcy ponosi Użytkownik.
Zwroty środków są realizowane w ciągu 14 dni na konto wskazane w odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia dostępny jest TUTAJ.

Powołując na Prawo Konsumenckie informujemy, iż możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. zakup biletu na mecz)

 

Realizacja kuponu

Kupon dostarczony użytkownikowi zaopatrzony jest w kod tożsamy dla danego użytkownika i dokonanego zakupu. Lista kodów przekazywana jest partnerowi realizującemu usługę. O ile nie pojawił się na kuponie wyraźny zapis dotyczący daty realizacji kuponu, kupon nie daje prawa do realizacji usługi w dowolnym czasie. Chęć realizacji kuponu należy potwierdzić z Partnerem serwisu www.OKazik.pl i uzgodnić termin jego realizacji.

Odpowiedzialnymi za rzetelne wykonanie i jakość sprzedawanych za pośrednictwem www.OKazik.pl towarów oraz usług są Partnerzy serwisu. Buy Together Polska dokłada jednak wszelkich starań, aby ich jakość oraz zgodność opisu ze stanem faktycznym spełniały najwyższe standardy.

Buy Together Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody czy utracone korzyści wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Partnera, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Partner.

 

Postępowanie reklamacyjne

Zgodnie z prawem konsumenckim użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usługi/produktu.

Serwis OKazik.pl świadczy usługę pośrednictwa sprzedaży, dlatego też to po stronie dostawców usług leży obowiązek rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące usługi/produktu można składać bezpośrednio do Partnera lub za pośrednictwem serwisu Okazik.pl (serwis OKazik.pl będzie monitorował daną reklamację i dołoży wszelkich starań, aby wszystkie prawa konsumenta były przestrzegane).

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej: elektronicznej (poprzez wiadomość e-mail) lub w formie listu. Powinna ona zawierać przede wszystkim imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail zarejestrowany w serwisie, kod kuponu oraz opis zastrzeżeń. Użytkownik może żądać naprawy/wymiany towaru, czy też odstąpienia od umowy (w szczególnych przypadkach; np. jeśli sprzedawca nie jest w stanie naprawić towaru, ani wymienić na nowy).

Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu OKazik.pl należy składać drogą mailową: produkty@okazik.pl

r e k l a m a